متناسب با نوع مصرف خود هزینه کنید
پشتیبانی موثر و مشتری مداری دیگر شعار سازمانی نیست
بلکه وظیفه و مسئولیت هر شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت است