مجوز ها

  • دارای مجوز SERVCO از سازمان تنطیم مقررات رادیویی.
  • مدیر دپارتمان اینترنت انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی .
  • عضو شورای عالی انفورماتیک ایران.
  • عضو انجمن انفورماتیک ایران.
  • عضویت در RIPE.