مجوز ها

  • دارای مجوز SERVCO از سازمان تنطیم مقررات رادیویی به شماره 50-95-100
  • عضو شورای عالی انفورماتیک ایران
  • عضو انجمن انفورماتیک ایران
  • عضویت در RIPE
  • عضو انجمن نظام صنفی رایانه ای
  • گواهی عضویت در جامعه تخصصی گردشگری الکترونیکی ایران
  • عضو انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی تهران