سرویس های غیر حجمی (+ADSL2)

مشترک پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps خواهد بود که در این صورت می تواند با این سرعت به مصرف خود ادامه دهد.

در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس سیاست رعایت مصرف منصفانه (FUP) اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی در آنها ۴ است؛ برای مثال در سرویس سرعت ثابت 16Mbps  سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۱۱۰۰ گیگ است که :

در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۱۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،و یا به صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۳۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.

سرویس‌های ۱ ماهه

 • سرعت ثابت 512Kbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۵۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۵۰ گیگابایت
  ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۱۲,۵۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 1Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۰۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۰۰ گیگابایت
  ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۲۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 2Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۶۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۶۰ گیگابایت
  ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۲۵,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 3Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۲۴۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۲۴۰ گیگابایت
  ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۳۵,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 4Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۳۲۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۳۲۰ گیگابایت
  ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۴۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 8Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۵۲۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۵۲۰ گیگابایت
  ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۵۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 16Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۱۰۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۱۰۰ گیگابایت
  ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۱ ماهه
  قیمت کل ۸۰,۰۰۰ تومان

سرویس‌های ۳ ماهه

 • سرعت ثابت 512Kbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۵۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۵۰ گیگابایت
  ماهیانه ۱۲,۵۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۳۷,۵۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 1Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۰۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۰۰ گیگابایت
  ماهیانه ۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۶۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 2Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۶۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۶۰ گیگابایت
  ماهیانه ۲۵,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۷۵,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 3Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۲۴۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۲۴۰ گیگابایت
  ماهیانه ۳۵,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 4Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۳۲۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۳۲۰ گیگابایت
  ماهیانه ۴۰,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۱۲۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 8Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۵۲۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۵۲۰ گیگابایت
  ماهیانه ۵۰,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۱۵۰,۰۰۰ تومان
 • سرعت ثابت 16Mbps
  ترافیک ماهیانه (FUP)
  ۱۱۰۰ گیگابایت
  ترافیک کل دوره ۱۱۰۰ گیگابایت
  ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تومان
  ۳ ماهه
  قیمت کل ۲۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 •  ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • پس از خرید و یا در طی دوره اماکن عودت سرویس وجود ندارد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود.